Tyto internetové stránky používají cookies pro zajištění efektivního fungování. Prohlížením našich stránek souhlasíte s jejich použitím.    Příjmout cookie   Více informací

Doprava zboží

Výňatek z Obchodních podmínek:

4.       CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.      Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

4.1.1.   bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 1084676036/3030, vedený u společnosti Air Bank (dále jen „účet prodávajícího“);

4.1.2.   hotovostně při osobním převzetí.

4.2.      Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Náklady spojené s balením a dodáním zboží se neplatí v případě osobního převzetí objednaného zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3.      Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4.      V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná do pěti (5) pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy a to při převzetí zboží. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem předání příslušné hotovostní částky prodávajícímu.

4.5.      V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do pěti (5) pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy. Kupující je povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6.      Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.8), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7.      V případě neuhrazení kupní ceny kupujícím ve stanoveném termínu je prodávající oprávněn objednávku v plném rozsahu zrušit.

4.8.      Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.9.      Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího nebo v tištěné podobě na doručovací adresu kupujícího.

 

7.       PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

7.1.      V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

7.2.      Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

7.3.      V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7.4.      Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

7.5.      Poštovné a balné za objednané zboží je následující:

7.5.1.   při ceně objednaného zboží do 580 Kč včetně – 45 Kč

7.5.2.   při ceně objednaného zboží od 581 do 5 000 Kč včetně – 55 Kč

7.5.3.   při ceně objednaného zboží od 5 001 do 30 000 Kč včetně – 65 Kč

7.5.4.   při hmotnosti objednaného zboží větší než 100 g bez ohledu na cenu zboží - 80 Kč

7.6.      Zásilky s cenou do 580 Kč včetně jsou zasílány jako Doporučená zásilka. Zásilky s cenou nad 580 Kč jsou zasílány jako Cenné psaní. Zásilky s hmotností větší jak 100 g bez ohledu na cenu objednaného zboží jsou zasílány jako Cenný balík. Dopravu zboží zajišťuje Česká pošta, pokud není uvedeno jinak. Objednané zboží je doručováno pouze v rámci České republiky.

7.7.      Všechny zásilky jsou odesílány v co nejkratším termínu, obvykle od 1 – 3 pracovních dnů od přijetí platby.

7.8.      Osobní převzetí objednaného zboží je možné na adrese provozovatele e-shopu: Jiří Vyhlídal, Dukelská 1115, 783 91 Uničov. Po předchozí domluvě i na jiném smluveném místě.

7.9.      Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.


BlackSpider, © 2018