Tyto internetové stránky používají cookies pro zajištění efektivního fungování. Prohlížením našich stránek souhlasíte s jejich použitím.    Příjmout cookie   Více informací

Obchodní podmínky

Živnostník

Jiří Vyhlídal

se sídlem Dukelská 1115, 783 91 Uničov

identifikační číslo: 760 72 886

neplátce DPH

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.blackspider.cz

 

1.       ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.      BlackSpider.cz je nákupní a prodejní internetový obchod umožňující uživatelům nakupovat a prodávat zboží pro karetní hru Magic: The Gathering. Zboží je možno vyhledávat, srovnávat, filtrovat a třídit dle různých parametrů.

1.2.      Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) živnostníka Jiřího Vyhlídala, se sídlem Dukelská 1115, 783 91 Uničov, identifikační číslo: 760 72 886, (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese http:\\www.blackspider.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.3.      Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.4.      Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.5.      Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.6.      Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2.       UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1.      Před prvním nákupem je neregistrovaný kupující povinen provést svoji registraci, na jejímž základě mu bude vytvořen uživatelský účet. Registrace se provádí z webového rozhraní obchodu a vyžaduje zadání následujících údajů: jméno a příjmení, úplná adresa bydliště, adresa elektronické pošty a heslo pro přístup k uživatelskému účtu. Registrace a tím i vytvoření uživatelského účtu může podléhat schválení prodávajícího.

2.2.      Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).

2.3.      Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.4.      Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem (adresa elektronické pošty uživatele) a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.5.      Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.6.      Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek). Prodávající může zrušit uživatelský účet též na písemnou žádost jeho uživatele.

2.7.      Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3.       UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1.      Zboží nabízené k prodeji se objednává výhradně formou elektronické objednávky.

3.2.      Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.3.      Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.4.      Pokud není uvedeno jinak, jsou náklady spojené s balením a dodáním zboží účtovány zvlášť.

3.5.      Webové rozhraní obchodu dále umožňuje získat informaci o skladových zásobách jednotlivého nabízeného zboží. Kupující si může objednat libovolný počet kusů od jednotlivého nabízeného zboží až do výše skladových zásob. Objednání více kusů, než kolik činí skladová zásoba, není možné.

3.6.      Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.7.      Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.7.1.   objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.7.2.   způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.7.3.   informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.8.      Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.9.      Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.10.  Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.11.  Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.

3.12.  Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

4.       CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.      Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

4.1.1.   vaším kreditem na obchodě. Jestliže máte na svém kreditním účtu nenulový zůstatek, bude kredit automaticky použit k úhradě objednávky;

4.1.2.   bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 1084676036/3030, vedený u společnosti Air Bank (dále jen „účet prodávajícího");

4.1.3.   hotovostně při osobním převzetí.

4.2.      Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Náklady spojené s balením a dodáním zboží se neplatí v případě osobního převzetí objednaného zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3.      Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4.      V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná do pěti (5) pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy a to při převzetí zboží. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem předání příslušné hotovostní částky prodávajícímu.

4.5.      V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do pěti (5) pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy. Kupující je povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6.      Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.8), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7.      V případě neuhrazení kupní ceny kupujícím ve stanoveném termínu je prodávající oprávněn objednávku v plném rozsahu zrušit.

4.8.      Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.9.      Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího nebo v tištěné podobě na doručovací adresu kupujícího.

 

5.       ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY KUPUJÍCÍM

5.1.      Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.2.      Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím (PDFDOCX), jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu provozovatele e-shopu či na adresu elektronické pošty prodávajícího: Jiří Vyhlídal, Dukelská 1115, 783 91 Uničov, e-mail: pomocí kontaktního formuláře.

5.3.      V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4.      V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

5.5.      Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude jevit viditelné znaky používání, bude poškozeno či opotřebeno případně částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6.      Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

6.       ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY PRODÁVAJÍCÍM

6.1.      Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy zejména v případě, že se zboží již nevyrábí či nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena zboží. V případě odstoupení od kupní smlouvy prodávajícím bude kupující neprodleně kontaktován za účelem dohody o dalším postupu.

6.2.      V případě odstoupení od kupní smlouvy prodávajícím po uhrazení části či celé kupní ceny kupujícím, vrátí prodávající kupujícímu uhrazenou částku bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

 

7.       PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

7.1.      V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

7.2.      Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

7.3.      V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7.4.      Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

7.5.      Poštovné a balné za objednané zboží je následující:

7.5.1.   při ceně objednaného zboží do 580 Kč včetně – 45 Kč

7.5.2.   při ceně objednaného zboží od 581 do 5 000 Kč včetně – 55 Kč

7.5.3.   při ceně objednaného zboží od 5 001 do 30 000 Kč včetně – 65 Kč

7.5.4.   při hmotnosti objednaného zboží větší než 100 g bez ohledu na cenu zboží - 80 Kč

7.6.      Zásilky s cenou do 580 Kč včetně jsou zasílány jako Doporučená zásilka. Zásilky s cenou nad 580 Kč jsou zasílány jako Cenné psaní. Zásilky s hmotností větší jak 100 g bez ohledu na cenu objednaného zboží jsou zasílány jako Cenný balík. Dopravu zboží zajišťuje Česká pošta, pokud není uvedeno jinak. Objednané zboží je doručováno pouze v rámci České republiky.

7.7.      Všechny zásilky jsou odesílány v co nejkratším termínu, obvykle od 1 – 3 pracovních dnů od přijetí platby.

7.8.      Osobní převzetí objednaného zboží je možné na adrese provozovatele e-shopu: Jiří Vyhlídal, Dukelská 1115, 783 91 Uničov. Po předchozí domluvě i na jiném smluveném místě.

7.9.      Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 

8.       PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

8.1.      Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

8.2.      Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

8.2.1.   má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

8.2.2.   se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

8.2.3.   zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

8.2.4.   je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

8.2.5.   zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

8.3.      Ustanovení uvedená v čl. 8.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

8.4.      Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

8.5.      Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese Jiří Vyhlídal, Dukelská 1115, 783 91 Uničov. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

8.6.      Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 

9.       DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

9.1.      Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

9.2.      Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

9.3.      K mimosoudní řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa http://www.coi.cz.

9.4.      Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9.5.      Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

10.   OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1.      Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

10.2.      Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, úplná adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a číslo bankovního účtu (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

10.3.      Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

10.4.      Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

10.5.      Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

10.6.      Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

10.7.      Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

10.8.      V případě, že by se kupující domníval, že prodávající (čl. 10.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

10.8.1.   požádat prodávajícího o vysvětlení,

10.8.2.   požadovat, aby prodávající odstranil takto vzniklý stav.

10.9.      Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10.10.  Kupující má možnost odvolat souhlas se zpracováním svých osobních údajů. V tomto případě zašle kupující na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího žádost o likvidaci svých osobních údajů. Po přijetí žádosti budou osobní data prodávajícím bez odkladu zlikvidována. Jelikož jsou osobní data vázána na uživatelský účet, bude současně zrušen i registrovaný účet kupujícího.

10.11.  Prodávající je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00046858.

 

11.       ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

11.1.      Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Nastavení zasílání těchto informací může kupující upravit ve svém uživatelském účtu volbou odběru novinek.

 

12.       UKLÁDÁNÍ COOKIES

12.1.      Internetový obchod používá soubory cookies pro zajištění efektivního fungování. Cookies jsou malé textové soubory ukládané do počítače či jiného zařízení kupujícího, obsahující informace o využívání internetových stránek. Kontrolu a správu ukládaných cookies může kupující provádět pomocí většiny internetových prohlížečů. Odstranění nebo blokování cookies může způsobit neúplný přístup k některým oblastem webového rozhraní obchodu. Další informace o správě souborů cookie jsou dostupné na adrese http://www.cookiecentral.com/faq/.

12.2.      Internetový obchod dále používá analytické soubory cookies sloužící k získání anonymních informací o prohlížení webového rozhraní obchodu pomocí služby Google Analytics. Další informace o správě analytických souborů cookie a zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google Inc. jsou dostupné na adrese http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.

12.3.      Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

13.       DORUČOVÁNÍ

13.1.      Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

 

14.       KREDIT

14.1.      Při výkupu karet může zákazník namísto hotovosti využít možnost připsání kreditu za vykupované karty na svůj uživatelský účet na e-shopu.

14.2.      Výkup formou kreditu je oproti jiným možnostem zvýhodněn.

14.3.      Kredit slouží výhradně k následné úhradě objednávek zboží na e-shopu a je vždy použit automaticky.

14.4.      Připsaný kredit není možno vyplatit v hotovosti, převést na bankovní účet ani převést na jiný uživatelský účet.

14.5.      Platnost kreditu není nijak časově omezena.

14.6.      Informaci o výši kreditu získá zákazník po přihlášení se ke svému uživatelskému účtu.

 

15.       ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.1.      Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

15.2.      Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

15.3.      Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

15.4.      Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy (PDFDOCX).

15.5.      Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Jiří Vyhlídal, Dukelská 1115, 783 91 Uničov, adresa elektronické pošty: pomocí kontaktního formuláře, telefon 773 975 313.

 

16.       ÚČINNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK

16.1.      Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. července 2017. Změny obchodních podmínek vyhrazeny.


BlackSpider, © 2018