Tyto internetové stránky používají cookies pro zajištění efektivního fungování. Prohlížením našich stránek souhlasíte s jejich použitím.    Příjmout cookie   Více informací

Reklamace

1.       ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.      Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a vztahuje se na spotřební zboží, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady.

 

2.       ZÁKONNÁ PRÁVA Z VAD, DÉLKA ZÁRUKY

2.1.      Odpovědnost prodávajícího za vady spotřebního zboží je 24 měsíců. Záruční doba běží od data převzetí zboží kupujícím.

2.2.      U použitého zboží lze lhůtu pro uplatnění práv z vadného plnění zkrátit na 12 měsíců. Takové zkrácení lhůty vyznačí prodávající v potvrzení o povinnostech z vadného plnění nebo na prodejním dokladu.

2.3.      Prodávající neodpovídá:

2.3.1.    u věcí použitých za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím;

2.3.2.    za vady u zboží prodávaného za sjednanou nižší cenu, která byla sjednána pro vadu prodávaného zboží;

2.3.3.    za vady vzniklé na zboží v důsledku běžného opotřebení, nedodržení návodu k použití nebo vyplývá-li to z povahy věci;

2.3.4.    za vady, které způsobil kupující a vznikly nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou či zásahem kupujícího;

2.3.5.    poškození živly (např. voda, oheň či blesk apod.) či vyšší mocí;

2.3.6.    poškození zboží při přepravě (tato reklamace se řeší přímo s dopravcem).

 

3.       JAKOST PŘI PŘEVZETÍ

3.1.      Prodávající prohlašuje, že zboží předává kupujícímu v souladu s ustanovením § 2161 Občanského zákoníku:

3.1.1.    zboží má sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti;

3.1.2.    hodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu;

3.1.3.    je kompletní, odpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost;

3.1.4.    odpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům.

3.2.      Pokud má převzaté zboží nedostatky, jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

3.3.      Projeví-li se vada během šesti měsíců od převzetí zboží, předpokládá se, že vada existovala již při převzetí.

 

4.       PODSTATNÉ A NEPODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY

4.1.      Podstatné porušení smlouvy je takové, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. Při podstatném porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou) má kupující dle své volby právo na:

4.1.1.    odstranění vady dodáním nové věci či součásti zboží bez vady nebo dodáním chybějící věci;

4.1.2.    bezplatné odstranění vady opravou;

4.1.3.    přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo

4.1.4.    vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

4.2.      Kupující nemůže požadovat výměnu zboží v případě, že by to bylo vzhledem k povaze vady neúměrné.

4.3.      V případě výměny zboží v rámci reklamace neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění.

4.4.      U použitého zboží a u zboží prodávaného s vadou za nižší sjednanou cenu nemá kupující právo na výměnu zboží. V těchto případech má kupující právo na přiměřenou slevu.

4.5.      U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na:

4.5.1.    bezplatné odstranění vady opravou nebo

4.5.2.    přiměřenou slevu z kupní ceny.

4.6.      Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

4.7.      Lhůtu k uplatnění práv z vad nelze považovat za stanovení životnosti zboží.

 

5.       VYŘÍZENÍ REKLAMACE

5.1.      Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího na adrese: Jiří Vyhlídal, Dukelská 1115, 783 91 Uničov. Kupující je povinen uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku.

5.2.      Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví.

5.3.      Kupující je při podávání reklamace povinen doložit:

5.3.1.    své kontaktní údaje;

5.3.2.    doklad o prodeji zboží (daňový doklad, faktura, záruční list) s uvedeným datem prodeje;

5.3.3.    reklamované zboží s veškerým příslušenstvím;

5.3.4.    podrobný popis závady;

5.3.5.    způsob vyřízení reklamace.

5.4.      Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

5.5.      Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

5.6.      Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta sleva z kupní ceny.

5.7.      Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě.

5.8.      Zboží musí být při přepravě k prodejci zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození.

5.9.      Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady, kupujícím požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob jakým bude kupující informován o jejím vyřízení.

5.10.      Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří (3) pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí.

5.11.      Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

5.12.      Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout.

5.13.      O stavu reklamace je kupující informován podle svého požadavku buď e-mailem nebo SMS zprávou na mobilní telefon.

5.14.      U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

 

6.       ÚČINNOST REKLAMAČNÍHO ŘÁDU

6.1.      Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. června 2015. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.


BlackSpider, © 2018